Přeskočit na obsah

Rok 2012

Numerologický přehled nového roku, roku 2012, který je obestřen mnoha zvěstmi a předpověďmi o konci světa, katastrofickými scénáři,  různorodými představami a mýty.

Rok, jenž je mnohými jedinci očekáván se strachem a obavou, druhými s nadšením a zvědavostí, touhou po novém, příznivějším místě na Zemi. Místě, v němž přebývá láska, soucit, pochopení a úcta mezi bytostmi, kde nenávist, agrese a závist nemají již prostor ke svému působení. Co nás tedy čeká v tomto roce z pohledu čísel?

Nejprve se podívejme na jednotlivá čísla v datu. Již od nástupu čísla dvě do primární pozice je patrné, že od ctižádostivé a cílevědomé jedničky, která kralovala minulé století, k nám zavítala citlivá vibrace čísla, jenž je symbolem spolupráce, ochoty, porozumění  a schopnosti druhému naslouchat, dvojka, jenž je vždy připravena pomoci tam, kde je potřeba. V datu se nám vyskytuje dvakrát, což může vnést poněkud zjitřelé emoce, citovou rozkolísanost, ale také větší potřebu přiblížit se k druhému, nastolit atmosféru harmonie, lásky, která je pro toto senzitivní číslo velmi důležitá. Po dvojce následuje nula, která ještě umocňuje všechny tyto vlastnosti a dodává tím pádem větší schopnost vcítit se do druhého, především se dotýká celého společenství. Od egoistického Já se svými potřebami se dostáváme k Já, Ty = My. Dochází k uvědomění, že tu nejsem jen Já, mé potřeby, ale že jsme tu jako Jeden, že jsme tu proto, abychom znovu nalezli dávno ztracenou úctu k druhému, pokoru a soucit s bližními a potřebnými, ale také lásku k sobě sama. Není zde řeč o sobeckém přístupu, egu, ale o sebelásce. Lásce k sobě sama bez předsudků a ničivých představ o své osobě, které zatemňují naši mysl.

V závěsu za tímto seskupením se nám vzdouvá dvanáctka, která patří mezi čísla přátelská a  velmi komunikativní. Jednička v tomto případě napomáhá překonat nerozhodnost, která je dalším ze symbolů již zmíněné dvojky. Její velká a neutuchající potřeba vést rozhovory na různorodá témata, rozšiřovat nejen své obzory, získávat nové podněty a stimulace. Tento rok se tedy jeví co by přátelský, rok plný poznávání a objevů, cest a studia. Rok, kdy se rozhodneme pro zcela nové i odlišné směry ve svém životě, rok, kdy změníme své dosavadní působení, představy, názory, rok, kdy se setkáme s roztodivnými lidmi, kteří budou zdrojem nové motivace, nového pohledu na naše záležitosti, na sebe sama a své okolí.

V samém součtu přichází společenská a nespoutaná pětka, otevřena všem novinkám a neotřelosti. Vnáší dostatek energie k novým krokům a počátkům, přispívá odvahou, kterou potřebujeme v případě rozhodnutí či zcela novému rozjezdu svých představ a plánů. Čas nových možností, příležitostí a sebeprosazení. Setkání, která budou důležitá pro náš duchovní vývoj. Její souznění s číslem dvanáct spočívá v komunikaci, originalitě a šarmu, také optimismu. Nutností při působení těchto čísel je krotit svoji netrpělivost a impulsivnost, také výbušné tendence v chování vůči druhým a přílišné kritice, domýšlivosti a sarkasmu. Pětka je svobodomyslná, nezávislá a bortící vše svazující a omezující. Vztahy a pozice, které nemají pevné základy, snadno se ve větru ztrácí.

Všechna tato čísla jako by nás směrovaly ke tvořivosti, projevení své kreativity a inspiraci. Hudba, tanec, studium, cestování…každému co jeho jest…

Z tarotového okénka se dostáváme k číslu 20, jenž je známo pod názvem Soud. Jeho specifikací je sebezkoumání a pochopení, moudrost a vědomý přístup k životu. Představuje završení a ukončení jedné etapy našeho vývoje, zhodnocení našich dosavadních skutků, způsobů jednání a jejich důsledků. Co jsme zaseli, to sklízíme.

Se soudem přichází Viselec, jenž přináší jakousi nutnou přeměnu a renesanci svého nitra. Může být představitelem změny, ztráty, ukončení, nemoci, také nedostatku energie a strnulosti. Je symbolem duchovního růstu i intuice. Přehodnocení a obnova, nalezení své pravé podstaty je nutná.

Velekněz, duchovní mistr a moudrý rádce, je představitelem cesty tohoto roku. Rádce, který vede naše kroky k trpělivosti, sebepoznání a ztišení, k naslouchání svému nitru. Učitel, v jehož osnovách je hlavním tématem víra  a poznání, uvědomění si a laskavost.

Máme se tedy čeho bát? V případě, že nejsme ochotni dojít vnitřní proměny, uvědomění si důsledků a následků svých činů, myšlenek a zasutých představ, pak možná ano. Dokud budeme zarytě trvat na svém dosavadním způsobu smýšlení, bez upřímnosti k sobě sama, dokud nedojdeme poznání, že svými představami a pocity, které jsou v nás dávno zakořeněné, určují naše budoucí zkušenosti, tvoří naše zítřky, budeme stále pod vlivem strachu a strnulosti, náš budoucí život bude stále pln nutných zkoušek, situací a okolností, které fiktivním varovným praporkem signalizují nutnost přeměny, obrody, sebepoznání. Nebojme se postavit se tváří v tvář sobě sama, uzdravit své nitro. Jak? Odpuštěním, odpusťme sobě, odpusťme druhým a především těm, kteří nám ublížili nejvíce.

Láskou, pochopením, soucitem. Je čas přestat se oddávat svým strachům, který je mocným pomocníkem ega, pojďme žít krásou okamžiku, vnímat, bdít, hrát si, tvořit a vytvářet nové sny s ingrediencí láskyplných představ.

Jsme nádherné milující duše, milovat druhého jako sebe sama je naše poslání…