Přeskočit na obsah

Numeroskop měsíce 2011

Vplouváme do posledního měsíce tohoto city a emocemi opředeného roku. Přichází vánoční a jiskrný PROSINEC pod spravedlivou taktovkou moudrého i štědrého mravokárce s potměšilým úsměvem. Tento bohulibý soudce obrací svůj zrak do předchozích období, aby jemně i s optimismem poukázal na kroky i úvahy, snahy i touhy každé bytosti , aby přinesl ve své nebeské nůši odměnu, jenž nám právem náleží. Jako mávnutím kouzelného proutku rozevírá pomyslné brány do minulosti i budoucnosti. Pomocí zajímavých setkání a nepředvídatelných situací i příležitostí předkládá zrcadlové obrazy našeho Já. Není prostor na dětinské výmluvy a prostoduché předstírání, nyní stojíme sami sobě tváří v tvář, svým předchozím skutkům i přesvědčením, myšlenkovým pochodům a představám jako i schopnostem a své (ne)víře v ně, správné uchopení nových možností. Karmické vyrovnání dluhů. Překvapivé? Nikoliv, tento proces již přece dobře známe!…Uposlechli jsme však? Je to čas zodpovědnosti, čas sebezpytování a uvědomování si morálních hodnot a etických principů, které formují naši osobnost. Zdvořilý a přesto lehce ironický poustevník a oduševnělý poutník rozdmýchává pocit rozpolcenosti směřující ke smíření se sebou sama, nalezení ušlechtilého charakteru. Nikdy není pozdě najít cestu do svého vnitřního království, přehodnotit své dosavadní přijaté zásady, odhodit falešné předpisy a konvence, vykročit vpřed zcela nový a otevřený. Nejsme loutkami důmyslných a pokryteckých hráčů, jsme individualitami s jasným záměrem a daným plánem, který leží kdesi hluboko uvnitř nás. Každá Duše přicházející na tento svět s sebou nese vizi, v srdci planoucí lásku a soucit k bližnímu svému. Dokážeme se již rozpomenout? Proč jsem zde? Kdo vlastně jsem?…PROBUZENÍ, to je nové jméno tohoto měsíce! Naším úkolem je konečně otevřít svá srdce, odpustit sobě i druhým, uctívat své předky, najít mír i klid v duši…svým příkladem motivovat druhé, napomáhat tápajícím a hledajícím skromně a pokorně…

Je tu konec roku, přátelé, pojďme si podat ruce, pojďme vykročit společně na cestu protkanou tolerancí a úctou, vděčností a štědrostí…CESTOU LÁSKY…

* * * * * *

LISTOPAD ladně kráčející mlhavou krajinou s tajemnou tváří, pln kouzel a mystické esence, zahalen do hávu iritujícího tajemství a nepředvídatelných situací. Obdařen jiskrnou přitažlivostí, vášnivý a smyslný průvodce či podmanivý rošťák. Poeta i bohém s bujarou fantazií, hledající spřízněné umělecké duše, upřímné a bohulibé debaty, společná témata. Šarmantní tulák s dobrým srdcem i zdrcující podvodník. Svými lichotkami, výmluvností i lstivostí rozehrává zajímavé partie, divadelní představení a úžasné varieté. Podmaní si každé srdce, každou citlivou a rozechvělou duši svými představami a filosofickými úvahami, rozsáhlými znalostmi a širokými obzory, zároveň schopný rozlítit a rozproudit dav svými postoji. Poraní a zasáhne svůj cíl. Jistý chaos, zmatek i lidské šarvátky a ohnivé konfrontace náležející této měsíční fázi, vybízí k nalezení sebe sama, vlastní sebeúcty a hodnoty. Prostřednictvím vztahů získáváme mnohá uvědomění si o sobě sama. Situace a události trhající naše zranitelné, rozbolavělé nitro na kousky, změny, které zasáhnou srdce i duši svým jedovatým šípem. Dominantní rivalové a bojovní sokové, na poli profesním i soukromém, proplouvají naším životem. Vzdáme se nebo se postavíme tváří v tvář situaci, sobě samému? Kam směřujeme svoji pozornost, tam energie zesiluje. Mějme na paměti zákon přitažlivosti. Vše podstatné je uvnitř nás. Vnější dění jen zrcadlí náš vnitřní svět, naše představy o sobě samých a přijaté názory, přináší důsledky a odpovědnost za naší mysl a pocity. Hledání útěchy a nalezení víry. Nové otázky, nové myšlenky,  odpovědi a vztyčné body. Setkání s minulostí a rozřešení starých záležitostí . Rozpad původního se skličujícím dojmem, ale na obzoru již svítá nový začátek a směr. Naslouchání signálům těla, změny životního stylu a vhled do duchovních sfér. Vznik nekonvenčního originálního díla a projektu, umělecké cítění a zájem o cizí kultury, nekonečný svět vesmíru a náboženství. Listopadové dění představuje cestu lásky a úcty k druhému, pročištění a uzdravení bolavých míst. Je smírčím Ukazatelem pěstování otevřenosti a dávání bez očekávání, Apoštolem zvěstujícím potřebu nalezení soucitu a míru, pochopení a podpory bližnímu a potřebnému, sounáležitosti a jednoty. Svět naděje a nahoty svého Já, plynutí s proudem života…

S požehnáním a přáním všeho dobrého, pevné vůle a víry …

* * * * * *

Sofistikovaný ŘÍJEN se svou podnikavostí, uměleckým a společenským duchem, políbený múzami, je zvěstovatelem nových podnětů, krásy a poezie, nesmírných inspirací a životních výzev, dění, které nás probouzejí z mírné letargie a melancholie již nastoupeného pestrobarevného podzimního reje a úřadování. Vybízí nás k akci, rozhodnutím, prostoupené důkladnou přípravou a rozmyslem z minulého zářícího měsíce, laskavostí i trpělivostí. Myšlenku následuje tentokrát čin. To, co neúnavně zaměstnávalo naši mysl, můžeme uvést v život. Interesantní setkání se spřízněnými dušemi, přicházející Bytosti, které jsou úžasnou motivací, zdrojem poznání a uvědomění. Učitelé, rádci, s různorodými podobami, kteří svým vlastním způsobem žití a bytí i jednáním odkrývají naše budoucí směřování. Říjen, povzbuzující souputník a pomocník, pln odhodlání a nadšení, intuice, nezávislosti a odpoutání se od všeho svazujícího, křečovitého a zraňujícího, spřízněnec diplomatické mluvy a poklidného urovnávání sporů. Právě prostřednictvím stresujících i bolestných situací a konfliktů, jízlivosti v jednání i kritiky, které se hluboce dotkli našeho nitra, nastoupíme novou cestu k sobě sama, k hledání harmonie a rovnováhy. Nechť míří naše velké Díky k nebesům za všechny skličující zkušenosti! Při cestě k vnitřnímu království, při cestě k naší Duši a následně Mysli se potýkáme s pocity zmatku a strachu, obav a pochybností. Již ale nelze nadále ignorovat to, co vychází zevnitř, není čas žít stále v sebeklamu a předstírání. Předsevzetí a pochopení dosažené v předchozím měsíci analytické Panny, dáme v plen v období vlády bujarých, harmonii milujících, s nadhledem putujících Vah.  Nastal čas, kdy se postavíme tváří v tvář sobě sama, svým stínům a vyjdeme v ústrety svým dávným přáním a snům. Období, kdy rozhrneme oponu, plni odhodlání vystupující na jeviště našeho Života a to v pravém světle našeho Já. Období, kdy dáme nahlédnout svým představám a vizím, hledající moudrost a poznání. Čas, kdy pochopíme, nebo jsme Vyššími silami, okolnostmi, vedeni k uvědomění, proč jsme zde, co je cílem naší Duše, našeho putování zde na Zemi. Vše, co jsme si sami předsevzali a sami sobě připravili. Věřme, že samotná cesta je cíl.

Láska, víra a nezištná mysl nechť nás provázejí během našeho putování…

* * * * * *

ZÁŘÍ, z počátku tajemně zastřené, se záhy vybarvuje velmi jasnými a pestrými barvami, vyluzuje rozmanité tóny změn dotýkajících se profesní sféry i vztahů mezilidských. Změny, které k nám přicházejí v nestřeženém okamžiku, ale i po důkladné přípravě. Změny, ke kterým jsme se rozhodli bez rozmyslu na základě emotivních pocitů a výjevů. Ta pestrobarevnost zlehka mizejícího léta a přicházejícího podzimu! Zářící čas nám dává možnost najít vnitřní zdroje síly, odvahy, mnoho příležitostí projevit své schopnosti a nadání, šance představit své tvořivé a kreativní Já, realizovat své záměry a shazovat dosavadní masky a to nejen ty své vlastní. Čas upřímnosti a odložení sebeklamu. Přichází božská inspirace, myšlenky proudí a hrají s větrem o závod. Nastal ten správný okamžik na chvíli spočinout v oáze ticha, v zahradě klidu a míru, zklidnit své zjitřené nitro. V poklidu promítnout svůj dosavadní život, dojít k rozhodnutí a stanovení si priorit. Odvážnému štěstí přeje! Cesta není zdaleka jednoduchá, ale pokud budeme věrni a zcela oddáni celou svojí bytostí svým snům a záměrům, víře v uskutečnění, budou nám Země i Vesmír nakloněni. My jsme herci i scénaristé svého života, my jsme ti umělci, jenž tvoří své životní představení, své zážitky a události. Měsíc zodpovědné, starostlivé Panny a společensky i umělecky založených Vah přináší sklizeň našich předchozích činů a předává menu nových směrů. Přichází s nabídkou proměny vnitřní, uvědomění si a pochopení, hlubokého vnímání a hledání, poznávání, studia i cestování. V tomto čase nastolení rovnováhy v každém ohledu jsme Vyšší inteligencí, Božstvem, Vesmírnou energií, Osudem…každý dle svého uvážení a úhlu pohledu…připravováni na vstup do vyšších sfér, na jiné úrovně našeho Bytí. Mnohdy bolestné přípravy ke vstupu do nádherného, nového světa, kde vítězí láska nad lží a nenávistí, kde vládne mír a klid, kde je každý každému bratrem i sestrou. Nová Shamballa, Agharta, nové území, kde boj o moc, přetvářka a násilí, bezmoc a zoufalství již nemají své místo, ztrácí svoji sílu a ustupují harmonii a kráse.

Bůh nám žehnej a provázej každou naši myšlenku, vyřčené slovo…Bůh ve mně…

* * * * * *

SRPEN je měsícem silného a řvoucího, velkorysého Lva, krále zvířat. Je měsícem korunovace a úspěchu, profesního růstu, změn spojených s pohybem, odhodlání a entuziasmu, ale i pýchy, ostrých loktů a mocného ega. Měsícem možných pádů, malých i příliš strmých, nutných ztrát či obětí, názorových střetů a manipulace. Situace a rozehrané partie, které změní náš pohled na naše záležitosti, lidi kolem nás. Vnitřní zmatky a emoční kolísání nás mohou přivézt na rozcestí. Cesta plná hlubokých a tmavých zákoutí, nástrah a překonávání dosud neprobádaných a zapomenutých míst, vedoucí ke slunnému údolí plný nádherných neznámých barev a obrazů, cesta vedoucí ke své pravé podstatě bytí, hledání božského místa svého nitra pro klidné spočinutí v míru a harmonii, ke klidu mysli a čistotě duše, cesta k lásce. Druhým směrem je přímá cesta pomstychtivosti, hněvu a zloby, zastřené, neklidné mysli vedoucí k negativním postojům a vyzařování. Největším úkolem tohoto období je najít soulad mezi materií a duchovním světem, mezi duší a myslí. Postoj pevně nohama na zemi, pohled upřený k nebi. Jen ušlechtilý charakter a moudrý duch dokáže stavět zájmy druhých nad svá vlastní, dokáže využít své síly a odvahy ve prospěch druhých bez nároku na odměnu, bez očekávání. Je veden vyššími ideály, je obestřen aurou lásky a porozumění, schopný soucitu. Jelikož sám dává nezištně a s láskou, bude posléze štědře odměněn. I ten, jenž staví své sobecké Já, svoji sílu, moc a nezlomnou, neutuchající touhu po blahobytu, majetnictví, na piedestal bez ohledu na city a potřeby druhých, rovněž dojde po zásluze odměny. Semínko, které je zaseto, vzejde…

Mírumilovný srpen…

* * * * * *

ČERVENEC nabízí nesmírnou tvůrčí energii a pohádkovou fantazii, zahaluje nás do uměleckého hedvábí a saténu inspirace, ovívá láskyplnými energiemi krásy a nádhernými tóny v lůně přírody. Je to měsíc božské symfonie a mnoha vnuknutí. Zvíří se prach v oblasti vztahů partnerských, kolegiálních a mezilidských. Přichází různé změny mnoha tváří, příjemné i ty méně příjemné, které se dotýkají především citové stránky našeho já. Vládne určitá vnitřní nejistota, úzkost, možné obavy a pochybnosti, také strach z odmítnutí a ponížení. V červenci je nutné se ponořit do svého nitra, vše v klidu zvážit a přemýšlet, jakou cestou se budeme nadále ubírat a co očekáváme na svojí cestě, co očekáváme od vztahu, ve kterém se pohybujeme. Červenec vede k rozhodnutí, které vyžaduje pomalé kroky a důkladné zvážení. Intelektuální činnosti v popředí před hmotným zaměřením, kolísání ve finanční oblasti. Prioritou jsou stabilní rodinné zázemí, harmonie ve vztahu a soulad, toužíme po naprosté spřízněnosti s partnerem. Nechceme pokračovat v nestabilních vztazích založených na povrchnosti, chceme něco víc…souznění, naprosté souznění duší…vztahy, které již delší čas nefungují, mohou zcela zaniknout, jiné mají šanci se upevnit, pokud dokážeme pochopit a správně uchopit naše předchozí chyby a omyly. Červenec vede ke změnám pohledu na naše záležitosti a lidi kolem nás, vede k nastolení vnitřního klidu a míru, soucitu a pochopení, což nemusí být pro některé jedince cesta tak snadná. Ego neustále a neoblomně vnucuje své postoje a snaží se nastolit svoji moc. Snažme se tedy více naslouchat svému nitru, své intuici, která dosahuje nebetyčných výšin. Dovolme naším talentům se projevit, věřme ve své schopnosti. Věnujme pozornost našim dětem, mějme oči otevřené a jen pozorujme. Odpusťme sobě a všem, je příhodný čas a navždy opusťme minulost, naprosto se oddejme přítomnosti. Užívejme neopakovatelných momentů s našimi nejbližšími, užívejme každého tady a teď…

Kouzelný červenec…

* * * * * *

ČERVEN je měsícem dotýkající se především lásky a vztahů milostných, přichází s romantickými představami, bujnou fantazií, originálními nápady a novými projekty, které se snažíme prosadit a vdechnout jim životadárnou sílu. Přichází se silnou vůlí a odvahou postavit se všemu, co by mohlo brzdit naše plány a cíle, nabízí nezávislý projev i schopnost plodné spolupráce s druhými. Nechybí praktický pohled na věc, schopnost usilovné práce na tom, co jsme si předsevzali a to s precizností a kreativitou. Ve vztazích již odmítáme působit na podřízené pozici a toužíme se projevit, vyjádřit sebe sama, svou osobnost a své pravé pocity. Osudové zkoušky, které se vynořují ze všech možných koutů našeho života, prověřují naši sílu a trpělivost, naši víru. Na této cestě nás mohou brzdit různé pochybnosti a nevíra ve své schopnosti, v sebe sama. Přesto jsme schopni překonat tento neblahý stav a dojít svému přání a snům, to se šarmem sobě vlastním a za potlesku přihlížejících. V tomto období přicházejí různé šance se projevit, významné kontakty, vzrůstá touha a potřeba poznávat, cestovat a jít vstříc příležitostem, učit se a vzdělávat, otevřít se novému a pokrokovému. Je třeba pokračovat cestou odpovědnosti a metodické činnosti, bez zbrklých, unáhlených soudů a hodnocení. Dokážeme ztvárnit bravurní umělecká díla, dejme šanci své skvostné fantazii. Dokážeme i potěšit druhé svým nasloucháním a bystrým vhledem do jejich případných problémů a trápení, dodat odvahy a podpořit je na jejich nové cestě, být motivací a inspirací. Tento krásný a romantický měsíc se nese v duchu vlídnosti, unáší nás na vlnách tolerance a podpory potřebným.

Skvostný červen…

* * * * * *

KVĚTEN vnáší touhu po změnách, potřebu dokončit započaté a vydat se cestou novou, neznámou a možná doposud neprobádanou. Cesta poznání a uvědomění si, hledání pravdy a pravé podstaty našeho Bytí. Zajímavá setkání a podnětné rozhovory, které mohou ovlivnit náš dosavadní život a dávají základ našim budoucím krokům. Májové dny jsou zdrojem ohromné síly a odvahy měnit své zastaralé způsoby jednání a myšlení, které jsou mistrným tvůrcem našeho života a všech zkušeností. Květen je symbolem změn naší vnitřní skladby, duchovního růstu, jiného pohledu na naše záležitosti. Ten, jenž stále zůstává na staré cestě s neochotou a strnulostí, může být podroben zkouškám, jenž otřesou jeho život v samotných základech. Tento měsíc přeje připraveným, odvážným, dává pokrok a otevřenost všemu novému, skvělé a neodolatelné příležitosti. Nezkrotná vášeň a touha zřít, žít a užít. Mnohých pocestných se chopí odhodlání a touha zbavit se veškerých okovů, svazujících pout a pocitu omezení. Jen sebekázeň a disciplína, odpovědnost, jsou důstojnými a věrohodnými rádci a ukazateli našeho směřování. Potřeba ukázněných kroků a postupu vpřed s trpělivostí a bez ukvapenosti, či přílišného prosazování svých postojů. Vydejme se cestou tolerance a ohleduplnosti, vykreslujme na svá životní plátna láskyplné kresby. Nesmírná tvořivost a úžasná kreativita za pomoci božské inspirace vdechuje život nádherným a originálním dílům. Umění a krása, poetické ladění a bohulibé tóny znějí tímto měsícem. Vnímejme, naslouchejme, tvořme…

Máj, lásky čas…

* * * * * *

DUBEN tohoto roku vypovídá o usilovné a metodické práci bez polovičatosti, přináší rozvoj aktivit a obohacující společenské styky, vynaložení potřebné tvůrčí energie a vnímavost s obratností ducha. Situace, které si vyžadují spolupráci s druhými, nutnost trpělivého laskavého postoje, tolerance a ohleduplnost, zostřený smysl pro spravedlnost. Je třeba rozpoznat a pochopit všechny své stinné stránky a snažit se o změny vnitřní, tím nastane i změna vnější. Upřímnost k sobě a druhým, netolerance k přehlížení nepřehlédnutelného, k  zastřenému a zkreslenému, odklon od sobeckých, povrchních a egoistických způsobů jednání. Přichází uvědomění si, že již nemůžeme nadále pokračovat v dosavadní rozehrané falešné hře, nadchází období sundání masek a upřímného vyjadřování svých skutečných pocitů, citů a názorů. Cokoliv z nás vzejde či vzešlo, přijde zpět a mnohdy se může jednat o návrat dosti bolestivý. Strmé cesty a krásná údolí, úspěchy a pády.  Tento měsíc může být plný zajímavých a nečekaných událostí, které náš život nasměrují jinou cestou než jsme původně předpokládali. Naše záměry jsme schopni uvézt v život a dát jim konkrétní podobu, pokud jsme postupovali krůček po krůčku a vystavěli stabilní základy. Důležitá rozhodnutí nejprve důkladně promyslet. Aprílový měsíc vybízí k nastolení rovnováhy ve všech oblastech týkajících se našeho života. Možné vynořující se problémy poukáží správný směr této potřeby. Dostavit se mohou pocity ztráty půdy pod nohama a pochyby o svých záměrech, odstup, emocionální neuspořádanost a neschopnost vyjádřit se.  Pozitivní mysl bude naším správným průvodcem. Zároveň je třeba vnímat a naslouchat hlasu našeho těla, zdraví je v tomto období velkým tématem. Fyzická aktivita, turistika, sport spojený s tancem.

Úsměvný duben…

* * * * * *

BŘEZEN přichází s potřebou komunikace, novými nápady, kdy si stanovujeme nové cíle a toužíme po nových podnětech, poznávání a cestování, dokážeme se vzepřít proti bezpráví a nespravedlnosti, chceme nastolit změny a dát věcem nový řád. Některých změn se možná trochu bojíme, ale jsou nezbytné pro náš další pokrok a vývoj. Na povrch vyplují zapomenuté a hluboko posazené problémy, atmosféry, pocítíme mnohdy jistý chlad a odtažitost. Bojíme se dát najevo své city, ukrýváme své nitro před světem a vzhledem k nahromaděné energii může dojít k melodramatickým výbuchům a emotivním projevům. Zbořme zdi a vyjděme ven, dejme najevo své pravé pocity! S pevnou vůlí, trpělivostí a pochopením daných záležitostí a vyvstalých problémů dokážeme dosáhnout úžasných výsledků, které nás osvobodí od nekonečných pout, které nás brzdily. Problémy, které jsme odkládali a nedošli řešení. Přichází  v rozmanitých podobách, ať už noví lidé v našem životě či situace, které evokují doby dávno minulé, nebo se znenadání setkáme s lidmi z naší minulosti. Je třeba se těmto záležitostem postavit tváří v tvář, bez unáhlených reakcí, s klidem, rozvahou a jednou provždy vyřešit, jinak se k nám budou neustále vracet v podobě stále složitější, co již nesnese odkladu. Přestože je březen ve znamení tvořivé síly, energie, originality a přátelské atmosféry, upřímnost sama k sobě a k druhým lidem, zodpovědnost, vřelá komunikace v mezilidských vztazích zmůže mnohé! Vibrace měsíce března nás dokáže rozesmát a pobavit, přinést do našeho života vzrušení a nové zážitky a zažehnout jiskru našeho dalšího procesu vývoje.

Magický březen…