Přeskočit na obsah

Básníci Duše

„Kdyby jediná modlitba, kterou za život vyřknete, zněla ´Děkuji´, už jen to stačí.“

Mistr Eckhart

„Ruce, které pomáhají, jsou svatější než rty, které se jej modlí.“

Satja Sai Baba

 

Někteří lidé prostě cítí déšť, jiní jen zmoknou…
Bob Marley

„Přesvědčení a s ním spojené pocity tvoří jazyk zázraků.“

Gregg Braden

„Necháme-li naše světlo svítit, dáváme tím podvědomě ostatním svolení, aby udělali totéž.
Zbavíme-li se našeho vlastního strachu, osvobodí naše přítomnost automaticky i ostatní.“

Nelson Mandela

„Kdo má víru a pevnou vůli, má všechno a nemusí se bát.“

Antonie Nedošínská

„Svůj život vnímám jako nekonečný proud příležitostí k probuzení.“

Ram Dass

‎“Všichni na jednom velkém jevišti stojíme; cokoliv se tu koná, všech se týče.“

Jan Amos Komenský

„Čím je člověk moudřejší, tím pokornějším se stává.“

Otto František Babler

„Měj na pozoru, aby ses k nelidům nechoval podobně jako nelidové k lidem!“

Marcus Aurelius Antoninus

„Lidská duše podobá se vodě. Z nebes se vznáší, k nebesům stoupá a zase dolů k zemi se vrací ve věčném střídání.“

J. W. Goethe

‎“Není trvalého štěstí v žádném z předmětů světa. Je v nás.“

Eduard Tomáš

 

„Čím štědřejší jsi k Bohu, tím více objevuješ jeho štědrost k tobě.“
Ignác z Loyoly

„Krásní jste pro krásu, kterou jste vystavěli ve své duši.
Nikdy není pozdě své cesty napravit.“

Edgar Cayce

“Odvahu neprokazuje mocný dub, který vidí bouřku přicházet i odcházet, ale křehká květinka, která se nebojí rozevřít ve sněhu.”

Alice M. Swaim

 

„I kdybychom objeli celý svět, abychom nalezli krásu,
musíme si ji nést v sobě, jinak ji nenajdeme.“

Ralph Waldo Emerson

„Síla vládne, ale láska vítězí.“

David Seabury

„Život člověka má barvu jeho fantazie.“

Marcus Aurelius

 

„Stejnou měrou,
jakou v tobě roste láska,
roste také tvá krása,
protože láska je krásou duše.“

Sv. Augustin

„Buď projevem laskavosti;

měj laskavost ve tváři, v očích, v úsměvu, ve vřelém pozdravu.“

Matka Tereza

„Pokora je skromnost duše, lék proti pýše.“

Voltaire

“ Opravdové odpuštění je projevem nejvyššího stupně lidského počínání.“

Leo Buscaglia

„Den za dnem pro nás příroda kreslí obrázky nevýslovné krásy. Jen mít oči, abychom je spatřili.“

John Ruskin

„Vadou těla se duše nezohaví, ale krásou duše se zdobí i tělo.“

Lucius Annaeus Seneca

„Velikost lidské duše se měří podle její lásky.“

Sv. Bernard z Chiaravelle

 

„Mysli na to, že ti při posledním soudu všechny tvé filmy promítnou.“

Charlie Chaplin

„Jestliže mlčíš, mlč z lásky;

jestliže mluvíš, mluv z lásky;

jestliže napomínáš, napomínej z lásky;

jestliže odpouštíš, odpouštěj z lásky.“

Sv. Augustin

„Štěstí může přijít jen z vašeho vlastního nitra,

neboť je výsledkem vaší lásky.“

Don Miguel Ruiz

„Věř lidem a oni budou věřit tobě,

přistupuj k nim, jako by byli velcí a oni vyrostou.“

Ralph W. Emerson

„Pokrok duše nespočívá v tom, aby hodně přemýšlela, ale hodně milovala.“

sv. Terezie z Avily

 

„Buďte světlem sami sobě“

Siddhārtha Gautama Buddha

‎“Mír přichází zevnitř. Nehledejte ho mimo sebe.“

Siddhārtha Gautama Buddha

„Pomstou, odplatou a hněvem nemohou být křivdy odčiněny. Pomsta může zplodit jen novou křivdu nebo prodloužit již trvající nepřátelství. Zlo může být vyloučeno jen dobrem.

Konfucius

‎“Šťastná duše je nevyhnutelný důsledek srdce planoucího láskou.“

Matka Tereza

„Štěstí je vnitřní, nikoli vnější stav. Nezáleží proto na tom, co máme, ale na tom, co jsme.“

Henry Van Dyke

‎“Chraň mě před domněnkou, že musím při každé příležitosti a ke každému tématu něco říci.“

Sv. František Saleský

‎“Bojiště života spočine v míru, až zvuk mysli uvolní cestu tichu srdce.“

Sri Chinmoy

„Soucit je tvá bolest v mém srdci.“

Louis Schmidt

„Dvakrát se modlí, kdo ze srdce zpívá.“

Aurelius Augustinus

„Není nikdy příliš pozdě, abychom se zbavili svých předsudků.“

Henry David Thoreau

 

„V srdci každé zimy leží chvějící se jaro a za oponou

každé noci čeká usměvavý rozbřesk.“

Khalíl Džibrán

„Dívej se. Bůh ti vždy nějakou událostí dá znamení.“

Michel Quoist

„Víra povzbuzuje duši, aby šla dál než sama dohlédne.“

William Clarke

„Nikdo vás nemůže přimět, abyste se cítili méněcenní bez vašeho souhlasu.“

Eleanor Roosevelt

„Není šedivých dnů. To jsou jen unavené oči, které nechtějí vidět jejich svátečnost.“

Jan Werich

‎“Může se stát, že přitisknete minulost k hrudi tak těsně, že vaše ruce už nedokážou obejmout přítomnost.“

Jan Glidewell

 

„Uvidíte to, až tomu uvěříte.“

Wayne W. Dyer

„Jsme zrcadlem i tváří v něm.“

Rúmí